Urbano
Photo: MARUMITSU POTERIE
©ATSUSHI KITAHARA STUDIO